ARCHÍV SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

XIX. Archívne dni

Archívne dni organizuje každý rok  Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci vždy s iným archívom. Organizátorom tohtoročných archívnych  dní  bol špecializovaný Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Prvýkrát sa účastníci podujatia nestretli na archívnej, prípadne akademickej pôde, ale v priestoroch bývalého jezuitského kláštora v sídle Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.  

Devätnáste Archívne dni v Slovenskej republike, určené prednostne pre odbornú archívnu komunitu, sa uskutočnili pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v dňoch 19. – 21. mája 2015. Tohtoročné odborné medzinárodné sympózium bolo venované témam Digitalizácia archívneho kultúrneho dedičstva25. výročie založenia Spoločnosti slovenských archivá-rov. Hlavnými partnermi bol Archív SMOPaJ, Spoločnosť slovenských archivá-rov, ďalšími partnermi boli Sekcia archív-nictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti – Histori-cký ústav Slovenskej akadémie vied v Brati-slave, Ministerstvo vnútra Slovenskej re-publiky – odbor archívov a registratúr, Mesto Liptovský Mikuláš a Mesto Liptovský Hrádok.