ARCHÍV SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Bádateľňa

Registrácia

Študovať archívne dokumenty smie každý, kto preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti. Pri prvej návšteve vyplní záujemca bádateľský list, kde uvedie základné údaje o sebe a tému štúdia. Podpisom bádateľského listu žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s usta-noveniami príslušných zákonných noriem a predpisov, predovšetkým s bádateľským poriadkom Archívu SMOPaJ a zaväzuje sa dodržiavať jeho pravidlá.

Vyhľadávanie a objednávky

V záujme efektívneho vybavenia žiadosti o predloženie vybraných archívnych dokumentov odporúčame záujemcom, aby si overili dostupnosť, umiestnenie a rozsah hľadaných fondov. Na tento účel môžu použiť Archívny katalóg. Ak je požadovaný archívny fond odborne spracovaný, je možné si objednať na štúdium jednotlivé inventárne položky podľa inventárov, prípadne ďalších archívnych pomôcok.

Objednávky archívnych dokumentov je možné robiť osobne, písomne (listom, faxom alebo el. poštou). Vždy vopred! Žiadosť o predloženie dokumentov v deň jej predloženia vybaví archív len vtedy, ak to dovolia prevádzkové podmienky. Objednávkový formulár nájdete tu.

Predkladá sa vždy len také množstvo archívnych dokumentov, ktorých počet a stav môže služba v študovni skontrolovať.

Štúdium

Študim archívnych dokumentov v študovni Archívu SMOPaJ je iba prezenčné. Nie je možné dokumenty vynášať mimo priestory študovne. Bádateľ je povinný zaobchádzať s predloženými archívnymi dokumentmi tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak bádateľ nezačne štúdium dokumentov do 7 dní od dohodnutého dňa ich predloženia alebo preruší štúdium na čas dlhší ako 7 dní, pracovníci archívu dokumenty presunú naspäť do priestorov, kde sú trvalo uložené a je možné ich predložiť ďalšiemu bádateľovi.

 

Kontaktné osoby

Mgr.Eva Greschová,
tel.: 044/547 72 41
greschova@smopaj.sk

Eva Bartošová,
tel.: 044/547 72 41
bartosova@smopaj.sk

Mgr. Iveta Chomová,
tel.: 044/547 72 40
chomova@smopaj.sk

Vlasta Jančiová,
tel.: 044/547 72 40
janciova@smopaj.sk