ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Z histórie SMOPaJ

Počiatky múzejnej kultúry v Liptovskom Mikuláši siahajú až do polovice 19. storočia. Spájajú sa s literárno-kultúrnym spolkom Tatrín (1844-1848) a so spolkom mladšej slovenskej mládeže Zora (1899-1902). Spolok 1902 zanikol a časť zbierok bola zaslaná Muzeálnej slovenskej spoločnosti do Martina, ktorá vyvíjala svoju činnosť aj na pôde Meštianskeho kasína v Liptovskom Mikuláši. Na valnom zhromaždení kasína v decembri 1904 vznikla pri kasíne na návrh Rehora Urama-Podtatranského, Václava Vraného a Jána Volka-Starohorského Liptovská zbierka – malá lokálna zbierka starožitností, pamätností a prírodnín liptovských.  Viac k dejinám Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Poslanie archívu SMOPaJ

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej len Archív múzea) bol zriadený so súhlasom Ministerstva vnútra SR od 1. 7. 2005 a patri do skupiny 24 špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Archívne dokumenty v správe archívu múzea sú súčasťou národného archívneho dedičstva. Jeho hlavným poslaním je dopĺňať, získavať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať archívne fondy a zbierky so zameraním na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Spracované dokumenty sprístupňuje Archív SMOPaJ bádateľskej verejnosti. Podrobnosti o činnosti Archívu SMOPaJ.

Právne úpravy

Činnosť nášho archívu sa riadi jednak všeobecne platnými zákonnými normami (najmä zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z.), jednak internými dokumentmi ako sú napr. Bádateľský poriadok, Rokovací poriadok Archívnej rady. Viac o legislatívnom rámci a organizačných smerniciach.