ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Poslanie archívu SMOPaJ

Archív ochrany prírody a jaskyniarstva (ďalej len Archív OPaJ) bol zriadený so súhlasom Ministerstva vnútra SR od 1. 7. 2005 a radí sa tak do skupiny 24 špecializovaných verejných archívov na Slovensku. Archívne dokumenty v správe archívu múzea sú súčasťou národného archívneho dedičstva. Všetky svoje činnosti vykonáva archív v zmysle platnej archívnej legislatívy - zákon číslo 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach a Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavným poslaním je dopĺňať, získavať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať archívne fondy a zbierky so zameraním na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky.

Ochranu archívnych dokumentov zabezpečuje dôslednou evidenciou, správnym uložením a manipuláciou, preventívnou ochranou, dezinfekciou, dezinsekciou, konzervovaním a reštaurovaním. Spracovanie archívnych fondov si vyžaduje komplex odborných, technických a po-mocných činností, ktoré vykonávajú pracovníci archívu, od identifikácie archívnych dokumentov, cez systemizáciu archívnych dokumentov do fondu,  tvorbu inventárnych jednotiek ako najmenších organických fondových jednotiek až po inventarizáciu archívneho fondu.

Spracované dokumenty sprístupňuje Archív OPaJ bádateľskej verejnosti. Študovať ich môže každá osoba, ktorá preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom (príp. iným dokladom totožnosti). Pri návšteve archívu vyplní žiadateľ o štúdium bádateľský list, kde uvedie základné údaje o svojej osobe a téme štúdia. Podpísaním  bádateľského listu  žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s bádateľským poriadkom archívu a zaväzuje sa dodržiavať jeho pravidlá.