ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Právne úpravy

Základným zákonným textom, ktorý upravuje problematiku registratúr, archívnych dokumentov a archívov je zákon č. 395/2002 Z.z. Platný text zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších zmien a doplnkov.

Prístup verejnosti k archívnym dokumentom uloženým v Archívu SMOPaJ upravuje Bádateľský poriadok. Aktuálne znenie Bádateľského poriadku OPaJ vo verzii pdf.

Všeobecná klasifikačná schéma archívnych fondov uplatňovaná v štátnych a špecializovaných archívoch v Slovenskej republike.

Tu nájdete zoznam archívnych fondov spravovaných Archívom SMOPaJ.

Smernicou o správnych poplatkoch za poskytovanie správnych informácií a služieb štátnych archívov zriadených MV SR sa riadi aj archív SMOPaJ .

Archívne dokumenty je možné študovať po splnení niekoľkých administratívnych podmienok. Každý bádateľ musí vyplniť bádateľský list.