ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Zaujímavosti z Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva

Na tomto mieste budeme publikovať zaujímavosti, o ktorých si myslíme, že by mohli zaujať aj vás, našich priateľov, podporovateľov, bádateľov.

Členské známky Klubu slovenských turistov a lyžiarov

Činnosť a fungovanie Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov (JZ KSTL) dokumentuje v Archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva množstvo dokumentov rôzneho charakteru. Zachovali sa napríklad aj členské známky.

V prvom roku založenia JZ KSTL sa do jeho radov prihlásilo 29 činných členov. Činným členom sa však mohol stať len ten, kto bol aktívnym členom KSTL a zároveň aj aktívnym jaskyniarom. Počet členov zboru postupne narastal na 71 v roku 1947 a až 92 v roku 1948.

Členovia museli každoročne platiť členské poplatky. Po ich zaplatení dostali, ako potvrdenie, členskú známku, ktorú si nalepili do svojej členskej legitimácie. Výška členského poplatku bola spočiatku 10 korún, ale od roku 1947 sa zvýšila na 20 korún.

Tri členské známky sa nám zachovali na členskom preukaze ruského prírodovedca profesora Miachaila Novikova. Ide o známky z rokov 1944 až 1946. Známky sú podobné, s vyobrazením kvapľovej výzdoby, odlišujú sa len v roku a farebnom vyhotovení. Zaujímavé je, že profesorovi Novikovovi nebol preukaz nikdy doručený. Odoslaný bol totiž v septembri 1945, avšak Novikov musel už na jar toho roku utiecť pred sovietskym NKVD do Mníchova. Na obálke, v ktorej sa preukaz vrátil JZ KSTL, je tak rukopisná poznámka o tom, že sa profesor presťahoval na neznáme miesto.

 

Niekoľko kusov členských známok z roku 1948 sa zachovalo nalepených na listoch, ktoré posielal zbor svojim členom. Vyhotovenie je odlišné. Rozdiel je v obrázku na známke. Síce ide opäť o kvapľovú výzdobu, avšak inú, ako na predchádzajúcich známkach.

Čestní členovia Klubu slovenských turistov a lyžiarov

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (JZ KSTL) rozlišoval tri druhy členov. Činných, podporujúcich a čestných členov. O udelení čestného členstva rozhodovali zjazd a valné zhromaždenie JZ KSTL. Čestní členovia mali právomoci ako podporujúci členovia (právo zúčastňovať sa podujatí JZ KSTL bez hlasovacieho práva), ale nemuseli platiť členské.

Na zakladajúcom valnom zhromaždení JZ KSTL (15. apríla 1944) boli za čestných členov navrhnutí architekt Dušan Jurkovič a gymnaziálny profesor Ján Volko-Starohorský. Valné zhromaždenie KSTL v máji 1944 tento výber potvrdilo. Následne boli obaja čestní členovia o výbere upovedomí. Ako potvrdenie im bol vyhotovený diplom.

Ďalší čestní členovia boli navrhnutí profesorom Josefom Kunským na druhom zjazde JZ KSTL, ktorý sa uskutočnil 27. októbra 1946. Boli nimi objaviteľ Demänovskej jaskyne slobody Alois Král a objaviteľ jaskyne Domica Ján Majko.

K procesu udeľovania čestného členstva JZ KSTL sa v Archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva zachovalo niekoľko listov, ktoré si prostredníctvom našej stránky môžete prečítať. Sú medzi nimi aj vlastnoručne podpísané ďakovné listy dvoch čestných členov – Dušana Jurkoviča a Aloisa Krála.

Zánik Klubu slovenských turistov a lyžiarov 

V septembri 1949 došlo k zániku Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL), respektíve k jeho včleneniu do Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol. Predstavitelia Jaskyniarskeho zboru (JZ) KSTL však presadzovali, aby zbor, ako odborná jaskyniarska zložka KSTL, zostal samostatný. Na treťom zjazde JZ KSTL, ktorý sa uskutočnil 10. septembra 1949 v Demänovskej doline, tak rozhodli o vytvorení samostatnej Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), ktorá zbor nahradí.

SSS si vytvorila vlastné štruktúry a symboly. Začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia sa pracovalo na vyhotovení odznaku spoločnosti. Odznak mal byť vyrobený v mincovni v Kremnici a jeho návrh vypracoval známy slovenský sochár Alfonz Groma.

V Archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa nám zachoval farebný Gromov návrh, ako aj jeho vlastnoručne písaný list adresovaný SSS. Prostredníctvom našej stránky si ich teraz môžete prezrieť.