ARCHÍV SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Seminár k 10. výročiu založenia Archívu SMOPaJ

Seminár 10 rokov Archívu SMOPaJ sa uskutočnil dňa 25. novembra 2015 v historickej budove múze. V rámci semi-nára odzneli referáty Norberta Praženku:  Prierez činnosti Metodickej komisie odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR, Odbor archí-vov a registratúr), Ľubomíra Michalku: Archív Liptovskej stolice (Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Miku-láš) a Petra Vítka: Organizované archív-nictvo v okrese Liptovský Mikuláš (Štátny archív v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš).  V druhom bloku prednášok prib-lížili pracovníci činnosť Archívu SMOPaJ od jeho založenia až dodnes. Okrem pracov-níkov MV SR, odboru archívov a registratúr, PhDr. Júlie Ragačovej (Ragačová v rokoch 2004-2005 pracovala na MV SR, odbor archívov a registratúr a významnou mierov sa zaslúžila o zriadenie Archívu SMOPaj, v súčasnosti Štátny archív v Trna-ve), kolegov Štátneho archívu v Žiline, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš a z Archívu Matice slovenskej sa seminára zúčastnili aj pracovníci Štátnej ochrany prírody SR. Medzi pozvanými hosťami boli aj zástupcovia firiem, s ktorý-mi archív úzko spolupracoval pri riešení projektu Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody.