ARCHÍV SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Deň otvorených dverí

Myšlienka Dňa otvorených dverí sa zrodila v slovenských archívoch už pred niekoľkými rokmi. Časom sa stalo samozrejmosťou, že nielen štátne ale aj špecializované archívy pravidelne otvárajú nielen svoje pracoviská, ale aj  depoty a sprístupňujú záujemcom svoje najvzácnejšie archívne dokumenty, s mož-nosťou nahliadnutia na miesta, kde sa bežne človek nedostane. V našom archíve sme takéto podujatie pripravili 24. novembra 2015.

Malí aj veľkí návštevníci sa oboznámili s náročnou prácou archivárov. Priblížili sme im akvizičnú činnosť, triedenie archívnych dokumentov, ich usporadúvanie, evidenciu až spracovanie v informačnom systéme BACH ProArchív, aplikácie Inventáre a Fotoarchív. Nezabudli sme im pripomenúť potrebu správ-neho uloženia a zabezpečenia vhodných klimatických podmienok pre dlhodobú ochra-nu archiválií. Spôsob elektronického spracova-nia jednotlivých fondov a zbierok si mohli prezrieť prostredníctvom spomínaných počíta-čových aplikácií a zároveň sme im priblížili aj novú internetovú stránku nášho archívu. O podujatie bol veľký záujem s účasťou 268 návštevníkov. Deň otvorených dverí v Archíve SMOPaJ plánujeme organizovať  pravidelne  v dvojročných intervaloch.